Magyar Hírlap, 1996. január 6.

Zöldségeket  beszélnek a zöldek?

 

 

Martinás Katalin

 

A környezeti problémák már mindennapjainkat érintik. A túlnépesedés, az erőforrások és nyersanyagkészletek kifogyása, a környezetszennyezés, a felmelegedés, az ózonlyuk, az el­szegényedés, a munkanélküliség növe­ke­dése megkérdőjelezik unokáink jövőjét. De egyáltalán lesznek-e unokáink? És ha igen, lehetnek-e gazdagabbak, boldogabbak, mint mi? A könyv célja, hogy rámu­tas­sak: a problémák jelentős része abból származik , hogy az eddigi és a jelenlegi gaz­da­sági gyakorlat az emberi és a természeti tényezőket, ezen belül a természeti és emberi költségeket nem veszi figyelembe, csak a piaci árakon kerestül.

 

A fizika ad egy megoldási ja­vas­la­tot. Minden emberi tevékenységnek egyúttal van egy termodinamikai oldala is: a biológiai, gaz­da­sá­gi fo­lya­matok egyben fizikai vál­tozásokat is jelentenek. A természet tör­vé­nyei korlátokat szabnak a lehetséges változásoknak, ezen belül a fejlődés azon fajtájának is, amit „fenntartható”-nak nevezhetünk. A termodinamika első és második főtétele – az energia megmaradása és az en­tró­pia növekedése – ilyen kor­lát. Nem te­remt­hetünk energiát, legfeljebb az egyik meg­jelenési for­mát alakíthatjuk a másikba. Minden tevékenységünk növeli az entrópiát. Ha eszünk, ha al­­szunk, ha termelünk, ha fogyasztunk, ha takarítunk, azaz ha csinálunk valamit, annak ára az lesz, hogy kör­nye­ze­tünk entrópiáját növeljük. Ismernünk kell létünk fizikai korlátait is, ha meg akarjuk ta­lál­­ni a fenn­tart­ha­tó társadalomhoz vezető utat. Természetesen a gazdasági döntéseket kizárólag termodina­mi­kai mérő­szá­­mok­ra alapozni nem lehet. A fizikai jellemzők olyan lényeges infor­má­ció­kat adnak, amelyek segítenek ab­ban, hogy ésszerű gazdálkodásra térjünk át, mely már a szűkös javakkal takarékoskodik, és olyanokat enged bőségesen felhasználni, amelyek tartósan rendelkezésünkre állnak, és olyan gazdaság leírást kell kidolgozni, amelynek ez szerves része.

 

A fenn­tart­ha­tóság az eredeti Brundtland-féle értelmezés szerint olyan növekedési pályát jelent, amelyen a jelen igényeit maximálisan kielégítjük anélkül, hogy csorbítanánk a jövő generáció esélyeit. Egy fenn­tart­ha­tó társadalom a jö­vő generáció számára is biztosítja az erőforrások elér­hető­sé­gét, valamint az ökoszféra produkciós és asszimilációs kapacitását. A javaslat na­gyon tetszetős, de logikailag ellentmondásosnak tűnik, hiszen az oko­za­tot (az erőforrások kifogyását, a környezetrombolást) azzal akarja megszüntetni, hogy fokozza az okot (az ipari termelés növekedését).

 

Mi a fejlődés?  Lehetséges-e fenntartható fejlődés a véges Földön? A kérdés így meg­válaszolhatatlan, hiszen a fejlődés jelentése sem egy­ér­tel­mű. Az ipari forradalom óta az ország, a vállalat gazdagságát az e­ner­gia- és anyagfogyasztás nagysága jellemezte; a GDP lényegében en­nek mérőszáma.  

 

 

 

Arisztotelész szerint az állam kormányzásának feladata biztosítani pol­gá­rainak a boldogságot. „Legszebb dolog az igazság, legjobb az egész­ség, legkedvesebb pedig az, hogy az ember elérheti mindazt, amit sze­ret­ne.” A GDP növekedése csak akkor növeli a jólétet, ha az elérhető­nek vélt javak mennyisége növekszik. Amikor az elérhetetlen javak mennyi­sége növekszik, azzal a boldogtalanság nő, és ezzel együtt a társadalmi instabilitás is. A gazdagsági növekedés nem cél, hanem eszköz a jobb társadalomhoz vezető úton. Lehet, hogy Arisztotelész már tudta azt, amit mai politikusaink jobb szeretnének elfelejteni?

 

Nos, az ember nem energiában és nem tonnákban méri saját a gazdag­sá­gát, hanem szolgáltatásban. A felhasznált anyagmennyiség növekedése nem jelent önmagában gazdagodást, és fordítva: állandó vagy csökkenő megmozgatott anyagmennyiség mellett is lehet gazdagodni. Ma az élőmunka túladóztatása mellett a ter­mészeti tőke a kiadási oldalon csak a kitermeléséhez szük­sé­ges mun­ka költ­ségével szerepel. Holott ma már terjed az a felismerés, hogy a költ­ség­ol­da­lon meg kell jelennie a természet felhasz­ná­lá­sá­nak, a ter­mészeti javak fogyása árának is. Az értéke­lésben nem az anyag- és energiaforgalom az, ami számít, hanem az e­red­mény, a szol­gál­tatás. Egy fenntartható társadalomban minden ember munkájára szá­mí­tanak­, ugyanakkor kemény kor­látoknak ve­tik alá az anyag- és energiafogyasztást. A fogyasztói és a fenn­tartható társadalom közötti ellentmondást jelzi, hogy világszerte nő a munkanél­küliek száma.

 

A természet értékének megbecsüléséhez vezető út tekintetében azonban egymást kizáró véleményekkel találkozhatunk. Az uralkodó közgaz­da­ság­tan vé­le­ménye szerint a fizika törvényei teljesülnek a gazdasági folyamatokban, de nem ér­dekesek. A természeti javak és a tőke korlátlan helyettesít­he­tő­ségét feltételezve azt mondják, hogy nincs akadálya a korlátlan fejlődésnek. Saj­nos azt kell mondanunk: vége a boldog gyermekkornak, a javak végtelen készleteinek, amikor is a közgazdászok azt hirdethették, hogy a gazdaságban az árak a fizikai korlátokat automatikusan és azonnal visszatükrözik, így nem kellett azokat kü­lön figyelembe venni. Azonban hamarosan elkerülhetetlen lesz (lehet, hogy már ma is az), hogy a fizikai korlátokat beépítsük a gazdasági döntésekbe.

 

 

Szűkös-e az energia?


A teljes energiafo­gyasztás 1990-ben a bioszféra energiaforgalmának 30%-a volt, azaz a Földet érő teljes napsugárzásnak kb. tíz­ezred része. Mégis, a fosszilis energiafelhasználás száz éven belül a természetes egyensúlyban lévő, számunkra kedvező földi átlaghőmér­sék­­le­tet tartó üvegházhatásban visszafordíthatatlan változásokat ered­mé­nyez­. Az energiagazdálkodás stratégiai, fenntartható iránya az­, ha az energia felszabadítása (többletenergia előállítása) helyett a már meg­lévő energia összegyűjtésére állunk rá. Ez azonban nem könnyű. Nap­elemekkel például az el­ér­hető maximális ha­tásfokkal és a maximális le­fedhető területtel számolva is az egy főre jutó éves energia­fel­hasz­ná­lással közel vagyunk a mai fogyasztáshoz – márpedig mindennek tech­ni­kai kivitelezése majdnem lehetetlen. A fenn­tart­ha­tó társadalom fel­té­te­le tehát a fogyasztás mennyiségének csökkentése, az energiata­karékos­ság, az energiafelhasználási hatékonyság növelése.

 

Pusztán az energiatakarékosság azonban önmagában nem ve­zet el a fenn­tart­ha­tóság­hoz. Gyakori az a jelenség, hogy az energiahatékonyság növelése a teljes energiafogyasztás növekedését vonja magával. Például az autók fogyasztásának csökkenése a megtett ki­lo­métereket is növel­he­ti. Japánban a légkondicionálók hatásfokának javítása részben a légkondicionálók számát növelte, illetőleg szélesítette a szabályzási hőmér­séklet-tartományt, így országos szinten növelte az energiafogyasztást.

 

Hasonló a helyzet az anyagfelhasználással. Ennek hatékonysága jellemzi a gazdasági tevékenységnek a környezetre gyakorolt hatását. Az USA-ban az ipari inputnak mindössze 7%-a jelenik meg a termékben, a többi ener­gia és anyag formájában a környezetbe jut. Fél év el­tel­tével a ter­mékben már csak 1, 4% van jelen. Még drámaibb képet mu­tat­­nak az em­be­ri eredetű fémmozgások a bioszférában, amelyek a bányászat, a fosszi­lis fűtőanyag-fel­használás eredményei: itt ugyanis olyan folya­ma­tok­ról van szó, amelyek ebben a léptékben sohasem voltak jelen a ter­mé­szetben, s hatásaik a biológiai rendszerre ismeretlenek. Például az emberi tevékeny­ség eredményeként bekövetkező „réz-áramlás” 24-szere­se a természetesnek, de hasonlóak az adatok egy sor más anyag esetében is. Az újrafeldolgozás tehát elengedhetetlen - ha nem aka­runk egy kiszámíthatatlanul átalakuló természeti környezetbe kerülni - és hosszú távon erőteljesen redukálni kell magukat a bioszférába jutó mennyiségeket is.

 


Sokan az ökológiai adó mellett érvelnek. Kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy számoljuk ki a természeti költsé­ge­ket. Sajnos a gya­kor­latban ez úgy néz ki, hogy az eredmények attól függnek, ki és milyen célból végzi a számítást. Példaként említhetünk meg két amerikai becslést az autósok és az állam viszonyára. Az A­me­rikai Autóklub becslése szerint New York állam autósai évente 288 millió dol­lárral többet fizetnek évente, mint amennyibe kerülnek. A Komanoff Ener­gy Associates elemzése szerint ezek az autósok 4.5 milli­árd dollárt fi­zetnek be évente (adó, üzemanyagadó, úthasználati díjak, par­kolási dí­jak, büntetések). Az állam 6,9 milliárd dollárt költ útépítésre, kar­bantartásra, gépjármű-ellenőrzésre, közlekedés rend­őr­ség­re, tűz­oltó­ság­ra és más, az autópályákkal kapcsolatos kiadásokra. A nettótámogatás 2,4 milliárd dollár. Ha figyelembe vesszük a légszennye­zést, a bale­se­ti kórházak költségeit, a közlekedési dugókban elvesztege­tett időt, va­la­mint az autópályák által elfoglalt területeket, akkor a teljes tá­mogatás több mint 23 milliárd dollárra emelkedik. 288 millió többlet vagy 23 mil­liárd ráfizetés? Melyiket fogadjuk el? A természeti költ­sé­gek gaz­da­sá­gi becslései igen lazák. A fizika talán objektívebb mérőszámot adhat.

 

Mit mond a termodinamika? Már említettük két alaptörvényét: a világ­egyetem energiája állandó s entrópiája növekszik. Az elsővel nincs semmi bajunk. Az energia-megmaradás rendező elv, lehe­tő­vé teszi a folyamatok leírását. A per­petuum mobile lehetetlensége össz­hangban áll tapasztalatainkkal, éle­tünkkel: semmit nem kapunk in­gyen. A második azonban szokatlan, mert irányt ad. Minden tettünk, lé­tezésünk a világegyetem entrópiáját növeli. A kérdés akkor válik élessé, amikor a világ, mint egész helyett a Föld és környezete rendszerét nézzük.

 

Szabad-e takarítani?

A kérdés a globális problémák, a környezeti krízis és korlátozott erőforrások korában így tehető fel: etikus-e takarítani? Rendet rakhatok-e a lá­nyom szo­bá­jában? Hiszen amikor takarítok, a gyerekszoba rendjének ára az lesz, hogy a környező világ rendezetlenségét, entrópiáját növelem. Mind­annyiunk által ismert példával: amikor a frizsiderem belső te­ré­ben a molekulák rendezettségét növelem – azzal, hogy ott lehűtöm a levegőt, hogy hőmennyiséget vonok ki belőle –, ezt azon az áron te­hetem meg, hogy a készülék kívül egy még nagyobb hőmennyiséget, az előzőnél na­gyobb molekuláris rendezetlenséget ad le a környezetének. A megrázó a dologban nem az, hogy „a rendnek ára van: rendetlenség másutt”, ha­nem az, hogy a nyereségnél NAgyOBB ára, mert a fizika szerint minden ilyen jellegű tevékenység révén nagyobb mértékű rendezetlenség keletke­zik a környezetben — a végösszeg mindig negatív.

 


Vajon van-e ebben a tevékenységben korlát, fizikai határ? Csökken‑e ezzel az esélye annak, hogy ő is takaríthassa majd a gyermeke szobáját? Ez eldöntendő kérdés minden termodinamikával és környezet­vé­de­lem­mel egyaránt foglalkozó mama számára. Ha a takarítás helyett a ter­me­lés­re gondolunk, akkor már minden ember számára fontos lesz a kérdés: hogyan és mit csinálhat, ha a saját jövőbeli, illetve a jövő generáció életlehetőségeit nem akarja rontani? Ha az entrópianövekedés csök­kenti az életesélyeket, akkor abba kell hagyni, de legalább is mini­ma­li­zál­ni kell a rendrakást. Hiszen a termelés: dolgok áta­la­kí­tá­sa, összeillesztése — rendrakás egy anyagi rendszerben. Ennek fizi­kai kényszerűséggel kikerülhetetlen következménye: a rendezetlenség még nagyobb mértékű növekedése másutt.

 

Amikor azt mondjuk, hogy az entrópiatörvény szerint minden takarítás és minden ter­melés egy adott he­lyen azon az áron növeli a rendezettséget, hogy másutt még jobban növekszik a rendezetlen­ség, ez sajnos azt jelenti, hogy ez a „másutt” nem az univerzum túloldalán, hanem úgyszintén itt a Földön van, csak éppen esetleg a mi la­ká­sunktól távolabb; „túl a falu határán”. A feladat ép­pen az, hogy ezen a véges és zárt Földön belül megértsük: a „szomszéd falu” már so­ha nem lesz „távol” tőlünk! Ámbár nyugat-Európa éppen mosta­ná­ban pró­bálja meg az ő általa „termelt” rendezetlenséget, a saját maga há­za táján végzett rendrakás és takarítás szemetét itt, Kelet-Európában le­pakolni – ezért kellünk nekik, entrópia-felvevőnek –, ami által ők kétség­kí­vül növelik a jövőbeli lehetőségeket, a jövő generáció esélyeit — ott; de az entrópiatétel szerint összességében jobban csökkentik másutt; azaz mi­ná­lunk, itt! Az ő 10 egységnyi hasznukat a mi 15 egységnyi kárunkra érik el. Az oly gyakran hangoztatott globalizálódásnak pontosan annak a felismerését kellene jelentenie, hogy a földi összmérleg negatív, és ez helyileg is visszahat. Senki nem engedheti meg magá­nak töb­bé azt a felfogást, hogy „nekem itt legyen 10-zel jobb azon az áron is, hogy másutt 15-tel rosszabb lesz”, mert végeredményként az­zal kell szembenézni, hogy az egymás rovására végzett helyi rendrakások összege­képpen a teljes földi rendszer rendezetlensége növekszik, s ez, visszahatva, lerombolja a helybéli rendrakások eredményét is! E jelenség óceáni-légköri vonatkozását mostanában globális felmelegedés név alatt mindenki ismeri.

 

Takarítani kell!

 


Az entrópia másik értelmezése szerint az entrópiatermelés a fizikai folyamatok intenzitásának mértéke, a természeti folyamatok vál­tó­pén­ze. Ezzel az entrópia a meg­tör­tént, a végbement változások mennyiségének mérőszáma, ám az em­ber, a gazdaság számára sohasem az elmúlt, hanem a jövő lehetősé­gei az érdekesek. Nem az elköltött, hanem a rendelkezésünkre álló, az el­költ­hető pénz a fontos. A fizikában a jövőbeli lehetséges változásokat a pillanatnyi és az egyensúlyi entrópia különbsége adja meg, ez az extrópia, ami mindig csökken. Amikor elfogy a változások megszűnnek, beáll az egyensúlyi állapot. A Föld meghatározott mennyiségű  extrópiát kap a Naptól, melyet fel kell használni, ahhoz, hogy a Föld állandósult állapotban maradjon. Az extrópia szűkös erőforrás. Amit mi felhasználunk azt más már nem használhatja fel. A kérdést úgy kell feltennünk, hogy mennyit vehetünk el büntetlenül a természeti folyamatoktól, anélkül, hogy lényegesen módosítanánk környezetünket. Ha kevesebb extrópiát használunk fel, akkor szegé­nyeb­bek leszünk a lehetőségeinknél, összemenő társadalomban fogunk élni. Ha többet, akkor a jövőnket esszük meg — hirtelen növekvő, majd összeroppanó társadalomba kerülünk. Az egyensúly megtalálása a kulcs­kérdés. Ez lesz a fenntartható társadalom.

 

A fenntartható társadalom nem szennyezhet, és ez elvileg lehetséges. A fizika szerint a hulladék (szemét) azt jelenti, hogy a természettől elvonjuk az extrópiát, de nem használjuk fel. Ehelyett hagyjuk, hogy az elvileg hasznos változtatás képessége kontrolálatlanul kárt okozzon. A zérus extrópiájú kimenet nem szemét. A bioszféra példát mutat. A zérus extrópia-kimenetet egy élőlény nem tudja megvalósítani, de a bioszféra egésze már közelí­tő­leg igen. A növények a napsugárzás mel­lett vizet és széndioxidot vesznek fel, az állatok hőt, széndioxidot és vizet adnak le. Jó közelí­téssel zárt ciklusok alakultak ki. A feladat az, hogy a gazdaságban is követni kell a bio­szféra példáját. Olyan gazdasági szisztémákat kell létrehozni, ame­lyek az öko­szisz­témák­hoz ha­sonlóan zártak, hulladékmentesek. A fizi­ka tör­vé­nyei sze­rint ez lehetséges, a fenntartható társadalomhoz pedig szükséges.

 

Visszatérve a feltett kérdésre: nemcsak etikus, hanem szükséges is takarítani. Ugyanis fel kell használni a számunkra biztosított extrópiát, de nem többet.  Az ún. bölcsőtől-sí­rig elemzésben meghatározható a teljes extrópia-felhasználás; ezt ex­trópiaköltségnek nevezzük, melynek megadóztatása bizto­sí­thatja, hogy valóban azzal takarékoskodjunk, amiből szűkös a for­rásunk. Elkerühető lesz az, ami a helyzet jelenleg, hogy a kör­nye­zetet legjobban igénybevevő és a legtöbb energiát felhasználó köz­le­ke­dés a legolcsóbb: Budapest-Párizs két személyre autóval fejenként 10 ezer forint, autóbusszal 18 ezer, repülővel 36 ezer, és végül a vonat: másodosztály, 56 ezer forint. Az extrópia-felhasználási adó biztosíthatja, hogy a ténylegesen szűkös erő­forrással gazdálkodjunk a leghatékonyabban. A hulladékhasznosítást gaz­da­ságilag prefe­rálja, mert minden hulladékhasznosítás csökkenti az adót. Egyen­­lővé teheti a munkabér társadalmi és tényleges költségét, és így­ meg­szüntetheti azt a gyakorlatot, hogy avval takarékoskodunk, amiből sok van (munkaerő), és azt pazaroljuk, amiből kevés (természeti erőforrá­sok).

 

Elterjedt dogma: túl szegények vagyunk ahhoz, hogy a kör­nye­zet­tel törőd­jünk, hogy az energiatakarékosságra költsünk. Azok a vállalatok és nemzetek, ame­lyek kevesebből több értéket állítanak elő, amelyek az értéket nem anyagban és megatonnában, hanem emberi és szellemi szolgáltatásban mérik, verseny- és pénzügyi szempontból is előnyhöz jutnak azokhoz képest, amelyek nem szakítanak avval a naiv és roppant veszélyes filozófiával, hogy „mindig mindenből egyre többet”, mert az „ember előtt nincs lehetetlen”. Jó lenne, ha katasztrófák sorozatának kellene bekövetkezniük ahhoz, hogy észrevegyük: a fizika törvényei a gaz­da­ságban sem ignorálhatók.

 

A szerző egyetemi docens